VEDTEKTER FOR LIONS CLUB EIKSMARKA-HOSLE

Organisasjonsnummer No 884 297 532.

 

Vedtatt på klubbmøtet 08.01.2008, med endring 10.10.2017 og 07.07.2023. Disse vedtekter erstatter også Lov for Lions Club Eiksmarka-Hosle vedtatt 10.10.2017.

 

§  1      Klubbens navn er Lions Club Eiksmarka-Hosle. Klubben driver sin virksomhet med adresse i Bærum kommune.

 

§  2      Klubbens stiftelsesdato er 27.01.1958 under navnet Lions Club Eiksmarka. Klubben ble den 1.1.2008 fusjonert med Lions Club Hosle, som ble stiftet i 1986.

 

FORMÅL

 

§  3      Klubben er en medlemsorganisasjon med humanitært formål. Virksomheten er basert på frivillige gaver/innsamlede midler/medlemskontingent og frivillig tidsforbruk. Klubben er tilsluttet "The International Association of Lions Clubs", og er således underlagt de lover og bestemmelser som gjelder for denne organisasjonen.

 

MEDLEMSKAP

 

§  4      Som medlemmer kan opptas personer over myndighetsalder, som helst er bosatt eller har sitt daglige virke innen klubbens geografiske arbeidsområde eller som på annen måte har tilknytning til området. Medlemskap oppnås ved å kontakte klubben og vise sin interesse, og etter at full kontingent er betalt. Medlemskapet forutsetter deltagelse på klubbens møter og aktiviteter samt overholdelse av Lions etiske norm.

Utmelding av klubben skal skje skriftlig til klubbens styre. Et medlem som unnlater å oppfylle sine forpliktelser overfor klubben, kan utelukkes fra videre medlemskap.

 

ORGANISASJON OG LEDELSE

 

§ 5       Klubben har tre beslutningsorganer, årsmøtet, klubbmøtet og styret.

 

§ 6       Klubbens styre velges av klubbmøtet for 1 år av gangen med funksjonstid fra 1. juli og skal bestå av inntil 6 personer med minimum rollene president, visepresident, sekretær og kasserer. Hvert styremedlem har én stemme.

Forrige års president deltar i styremøtene med tale- og forslagsrett, men har ikke stemmerett.

 

§ 7       Det avholdes minst ett styremøte i måneden, unntatt i juli måned.

Dersom presidenten eller tre av styrets medlemmer ønsker det, kan det innkalles til ekstra styremøte.

 

§ 8       Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede i et korrekt innkalt møte. Saker avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet anses saken for ikke vedtatt.

 

§ 9       Styret er ansvarlig for at alle nødvendige funksjoner virker, og at klubben blir ledet på en effektiv og hyggelig måte i henhold til gjeldende lover og vedtekter. Styret representer klubben utad.

§10      Klubben skal forholde seg til den til enhver tid gjeldende Lov og Arbeidsordning for tilhørende distrikt.

 

ÅRSMØTET

 

§11      Klubbmøtet i september betegnes som ordinært årsmøte og skal også behandle følgende saker:

 

  • Godkjenning av regnskap
  • Vedta kontingent
  • Vedta budsjett
  • Eventuelle vedtektsendringer

 

Vedtak krever tilslutning fra minst 50% av frammøtte medlemmer på årsmøtet. Styret kan beslutte endret dato for avholdelse av ordinært årsmøte og foreta innkalling til ekstraordinært årsmøte. Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall blant de fremmøtte.

 

KLUBBMØTET (MEDLEMSMØTET)

 

§ 12     Klubbmøter holdes vanligvis 2. tirsdag i måneden unntatt i juli. Utover dette kan det innkalles til klubbmøter når styret finner det ønskelig eller nødvendig eller når minst fem av medlemmene forlanger det.

§13      Klubbmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av alle medlemmene er tilstede. Saker avgjøres ved simpelt flertall.

Ved stemmelikhet anses et forslag for ikke vedtatt. Det er ikke tillatt å stemme ved fullmakt.

 

SIGNATUR

 

§ 14     Styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap signerer på vegne av klubben. Betalinger fra bankkonti skal være godkjent av både kasserer og ett medlem valgt av styret og disse betalingsfullmakter skal være registrert hos klubbens bankforbindelse.

 

 

OPPLØSNING

 

§ 15     Før eventuelt vedtak om oppløsning av klubben fattes, skal distriktsguvernøren

            underrettes.

Ved vedtak om oppløsning skal klubbens midler i sin helhet tilfalle det distriktet som klubben tilhører.

 

Ý  Ý  Ý